top of page

ההצעות לשינוי מערכת המשפט בישראל


הכנסת
© Rafael Ben Ari | Dreamstime.com

לאחרונה הכריז שר המשפטים יריב לוין, על כוונתו לקדם שורה של שינויים מקיפים ומרחיקי לכת במערכת המשפט בישראל. במקביל מקדם יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן, שתי הצעות מטעמו העוסקות באותם שינויים מבניים: תיקונים לחוק-יסוד: השפיטה ותיקון לחוק יסוד: הממשלה.


ההצעות של השר לוין ושל ח"כ רוטמן לשינוי מערכת המשפט כוללות שורה של שינויים מבניים מרחיקי לכת, החל מהתגברות על פסיקת בית המשפט העליון ברוב פרלמנטרי רגיל, איסור על פסילת חוקי יסוד על ידי בית המשפט העליון וביטול עילת הסבירות בפסיקת בתי המשפט, דרך ביטול המעמד המחייב של חוות דעת היועץ המשפטי, מינוי יועצים משפטיים במשרות אמון, וביטול בלעדיות הייצוג על-ידי פרקליטות המדינה, וכלה (לעת הזאת) בשינויים בהליכים לבחירת שופטים כדי להפכם למינויים פוליטיים.


מדובר במכלול של הצעות שכל אחת מהן מעוררת קשיים משמעותיים ביותר, אך ביחד הן מובילות לשינוי משטרי עמוק, ומשמעותן פגיעה אנושה בעליונות שלטון החוק, בעצמאות מערכת המשפט ובעצם קיומו של משטר דמוקרטי בישראל. קבלת השינויים המוצעים תוביל להעברת כוח בלתי מוגבל לשלטון, תאפשר התנהלות עריצה שלו, פגיעה ללא הגבלה בזכויות אדם, ובמיוחד זכויות המיעוטים, וכן להתנהלות שרירותית, מושחתת ובלתי חוקית בכל תחום.
bottom of page