top of page

עקרונות להבטחת הגנה על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה


הכנסת
© Irina Opachevsky | Dreamstime.com

מגילת הזכויות וחוקי היסוד הקיימים

 • יש לקדם מגילת זכויות מלאה, שתכלול את הזכות לשוויון, חופש הביטוי וההפגנה, הזכות לחיי משפחה, זכויות בהליך הפלילי והגנה על כל הזכויות החברתיות (כמו דיור, בריאות, חינוך, קיום בכבוד).

 • יש לקבוע שפגיעה בזכויות חוקתיות תיעשה רק בחוק, או מכוח הסמכה מפורשת בחוק, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. בית המשפט יהיה זה שייקבע האם חוק או החלטה הפוגעים בזכויות חוקתיות עומדים בתנאים אלו, ויוכל לפסול חוקים או החלטות שאינם עומדים בתנאים אלו.

 • יש לבטל את אותם חלקים בחוק הלאום שפוגעים בזכויות המיעוט הערבי.

 • יש לקבוע הוראות נצחיות בעניין המשטר הדמוקרטי וכבוד האדם, שמשמעותן שלא ניתן לשלול אותם בתיקון חוקתי.

חוקה ושינוי של חוקי יסוד

 • יש לשאוף להשלמת החוקה. עד אז יש לקבוע שחוקי יסוד יחוקקו בהליך מיוחד שאינו דומה להליך חקיקה רגיל. יש להבטיח שחוקי יסוד יתקבלו או ישונו ברוב משמעותי של חברי הכנסת, לפחות שני שליש, לרבות נציגות של האופוזיציה, שכן מדובר בכללי המשחק המשטריים והכרעה בהם מחייבת הסכמות רחבות.

 • יש להבטיח כי חוקי יסוד יכללו רק היבטים משטריים עקרוניים ואת זכויות האדם מוגנות, ואת ההסדרים המפורטים יש לקבוע בחוק רגיל.

 • אין מקום לעגן בחוקי היסוד שלילה או פגיעה בזכויות אדם. פגיעה בזכויות אדם תיעשה רק בחוק רגיל.

שפיטות חוקי יסוד

 • כל עוד אין חוקה מוסכמת שמקובלת על מרבית הציבור בהסכמה נרחבת, תתקיים ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד. יש להותיר ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד - הן על הפרוצדורה ומניעת שימוש לרעה, והן מבחינה תוכנית כאשר חוק היסוד שולל את המשטר הדמוקרטי ואת כבוד האדם.

 • לא ניתן לחסן חוקי יסוד שפוגעים במבנה הדמוקרטי של המדינה או בזכויות אדם, ובעיקר של מיעוטים.

ביקורת שיפוטית על חקיקה ופסקת ההתגברות

 • יש להבטיח ביקורת שיפוטית אפקטיבית על חקיקה שפוגעת בזכויות אדם.

 • יש להבטיח ביקורת שיפוטית אפקטיבית על הליך החקיקה.

 • ניתן לקבוע שהדיון על חוקתיות חוקים יהיה בהרכב מורחב בבית המשפט העליון, אבל הרוב שיידרש לפסילת חקיקה בלתי חוקתית יהיה רוב רגיל.

 • אין לחוקק פסקת התגברות, שכן הדבר יאפשר פגיעה בזכויות אדם ובפרט בזכויות מיעוטים, ובראשם המיעוט הערבי.

הוועדה לבחירת שופטים

 • יש להבטיח את עצמאות הרשות השופטת ואי תלותה.

 • הרכב הוועדה לבחירת שופטים יאזן בין הגורמים הפוליטיים לגורמים המקצועיים, דבר שיבטיח עצמאות בתי המשפט ומקצועיות השופטים.

 • לא תהיה לקואליציה שליטה במינוי שופטים או נשיא העליון.

 • יש לשאוף לשיקוף ראוי בקרב השופטים כדי שימונו שופטים ממגוון הקבוצות באוכלוסייה, לרבות נשים, ערבים, מזרחים, דתיים וחילונים.

הייעוץ המשפטי

 • אין לפגוע בעצמאות היועצים המשפטיים ובחוות הדעת המחייבת שלהם.


Comments


bottom of page