top of page

עתירת הדורות הבאים: שאלות ותשובות

במה עוסקת העתירה?

מדוע העתירה מוגשת בשמם של הדורות הבאים?

האם החוקים ישפיעו על קבוצה מסוימת של ילדים?

ילדים הם צעירים מכדי להיות מעורבים בהליך משפטי ולקבל החלטות בנושאי משטר, מדוע אתם מערבים אותם בפוליטיקה?

מה המשמעות של חתימה על הנספח לעתירה מבחינת החשיפה הציבורית שלי ושל ילדי?

מה נדרוש מבית המשפט במסגרת העתירה?

מתי תוגש העתירה וכיצד מתנהל הליך ההתדיינות?

מה יקרה אם העתירה תידחה?

מה יקרה אם העתירה תתקבל?

מה יקרה אם בסופו של דבר החקיקה לא תעבור או תשתנה באופן דרמטי?


Commentaires


bottom of page