top of page

זכויות האדם בכנסת, יוני 2020

סמכויות פקחים עירוניים; תקן כליאה ושחרור מינהלי של אסירים; "חוק הקורונה"; התמודדות המשטרה עם מחאות; מעקבי שב"כ במסגרת המאבק בקורונה; נהלים ואגרות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד); פטור ממס על תרומות לעמותות: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.סמכויות פקחים עירוניים


הצעת חוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון 5),

התש"ף-2020

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 10.6.2020


זה כמה שנים מוענקות לפקחים עירוניים סמכויות מיוחדות למניעת מעשה אלימות, ובין היתר הסמכות לדרוש מאדם להזדהות והסמכות לערוך חיפוש על גופו. הסמכויות הוקנו לפקחים במסגרת פיילוט זמני, בשל החשש מפני הפרטת המשטרה ומפני פגיעה בשוויון ובזכויות האדם, אך מאז מוארך הפרויקט שוב ושוב, למרות ההסתייגויות הרבות והביקורת שנמחה עליו, ומבלי שנערכו הפיקוח והבדיקות שנקבעו בחוק.


האגודה קוראת לוועדה שלא להאריך את הפיילוט פעם נוספת, ולהפסיק לאשר את הפרויקט באופן אוטומטי כל שנה מבלי למלא את התפקיד שיועד לה – עריכת בקרת עומק משמעותית של הפרויקט. לחלופין קוראת האגודה לוועדה להאריך את הפרויקט בשישה חודשים בלבד (ולא כפי שמבוקש - למשך שנה וחצי), שבמהלכם תערוך הוועדה סדרה של דיונים לבחינת הפרויקט והכשלים המובנים בו. להרחבהתקן כליאה ושחרור מינהלי של אסירים


הצעת צו בתי הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה), התש"ף-2020

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 15.6.2020


ההצעה מבקשת להותיר את תקן הכליאה על כנו (14,000) למשך חצי שנה נוספת.


ההצעה אינה ראויה, משום שהתקן הקיים אינו מאפשר שחרורים מנהליים - מנגנון שמקל על הצפיפות בבתי הסוהר) מאז פברואר 2020. לפני חודש פקע המועד הסופי ליישום פסק הדין של בג"ץ בעניין הצפיפות בבתי הסוהר מבלי שהמדינה עמדה בו, וכשלטענתה היא רחוקה מלעמוד בסטנדרט שנקבע בפסק הדין (רק 40% ממקומות הכליאה עומדים בסטנדרט שנקבע בבג"ץ - מינימום של 4.5 מ"ר לאסיר).


האגודה קוראת לוועדה שלא לאשר את התקן המוצע, המשקף זלזול בזכויות היסוד של האסירים ובפסיקת בית המשפט העליון. תחת זאת אנו קוראים לוועדה לדרוש להפחית את התקן כך שיובטח חידוש של השחרורים המנהליים, לפחות עד להבטחת שטח המחיה המינימלי לכל כלוא בהתאם לפסק הדין של בג"ץ. פניית האגודה לוועדת הפנים והגנת הסביבה, יוני 2020"חוק הקורונה"


הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

ועדת חוקה, חוק ומשפט, 23.6.2020


הצעת החוק, המסמיכה את הממשלה לקבוע חקיקת משנה לצורך התמודדות עם משבר הקורונה, אינה פותרת את בעיית השימוש בתקנות שעת חירום. גם ההסדר המוצע מפר את עקרון הפרדת הרשויות, בכך שהוא מאפשר לממשלה לקבוע הסדרים ראשוניים ולפגוע בזכויות אדם. לפיכך יש להעביר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות אל הרשות המחוקקת. נוסף על כך, יש לכרוך כל דבר חקיקה שקובע סמכות להטיל הגבלות וגזירות עם חובה מקבילה לייצר רשת ביטחון כלכלית וחברתית, שתבטיח שאיש לא יופקר לגורלו בתקופה קשה זו. להרחבההתמודדות המשטרה עם מחאות


נהלי עבודת משטרת ישראל בזמן הפגנות

ועדת הפנים והגנת הסביבה, 29.6.2020


האגודה עוסקת בקידום חופש הביטוי והזכות למחאה, ובשנים האחרונות מפעילה פרויקט לליווי מפגינים ולתמיכה בהם. הקשר שלנו ל"שטח" מאפשר לנו לזהות תופעות רוחב בעייתיות בהתמודדות המשטרה עם מחאות. לקראת הדיון פנינו לוועדה והצבענו על מספר תופעות כאלה: מעצרים מיותרים, איזוק והפרת זכויות בעת המעצר והחקירה, ותנאים בלתי סבירים ומופרכים לשחרור ממעצר. להרחבהמעקבי שב"כ במסגרת המאבק בקורונה


הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

ועדת החוץ והביטחון, 29.6.2020


האגודה קוראת לחברי הוועדה שלא לאשר את הצעת החוק. השב"כ הוא ארגון ביטחוני חשאי שקיבל סמכויות מפליגות לחדור לפרטיות ולאסוף מידע, וזאת רק לצורכי ביטחון. שימוש בשירות ביטחון חשאי למעקב מתמשך אחר אזרחים תמימים בהקשר אזרחי הוא פסול מיסודו במדינה דמוקרטית. יש אמצעים חלופיים שהם אפקטיביים דיים ומידתיים יותר מבחינת פגיעתם בזכויות. להרחבהנהלים ואגרות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)


הוועדה לפניות הציבור, 29.6.2020


זהו דיון מעקב בעניין זכויותיהם של נהגים המופנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד).

בהמשך לשני הדיונים הקודמים בוועדה ולפנייתנו הקודמת בנושא, ביקשנו לשוב ולהדגיש שתי נקודות משמעותיות שיש לתקן בהקדם בהתנהלותו של המרב"ד כדי להימנע מהמשך הפגיעה הקשה בנהגים שבשל מצבם הבריאותי, רופאים דיווחו עליהם למכון: הטלת אגרות גבוהות על מי שהופנה למרב"ד ע"י רופא, ואי הנמקה של החלטת המרב"ד. להרחבהפטור ממס על תרומות לעמותות


נוהל ועדת הכספים לאישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

ועדת הכספים, 30.6.2020


סעיף 46א לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שתורם למוסדות ציבור (עמותות, ארגונים וכיו"ב) זכאי להכרה בתרומה לצורכי מס. הדיון בוועדה עניינו קביעת נוהל לאישור על ידי ועדת הכספים של מוסדות ציבור שיהיו זכאים לקבל את הטבת המס.


האגודה הציעה לוועדה שורה של קריטריונים לאישור הטבת המס, שהם אובייקטיביים ומשקפים הסכמה רחבה ככל האפשר, ואינם בעלי אופי אידיאולוגי הנתונים לפרשנות פוליטית ובלתי שוויונית. בפנייה לוועדה גם מוסבר מדוע על הכנסת לאשר את הקריטריונים בחקיקה ולהעביר את הסמכות ליישומם לרשות המיסים, כך שההליך ייעשה ללא מעורבות פוליטית ויבטיח שוויון וכן חופש ביטוי ופלורליזם רעיוני. להרחבה


Comments


bottom of page