top of page

מדיניות המשטרה לאסור על הצגת דגל פלסטין


הפגנה
הפגנה בשיח ג'ראח, 2010. צילום: אמילי שניידר, ACRI

פניות האגודה, 2021 (להלן):

  1. הנפת דגל פלסטין בהפגנה

  2. הנפת דגל פלסטין במסיבת סיום תיכון

  3. פנייה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה


הנפת דגל פלסטין בהפגנה


ב-4.1.2021 פנינו ליועצת המשפטית של המשטרה, בעקבות מעצר מפגין שהניף את דגל פלסטין בהפגנה השבועית בשייח' ג'ראח, המתקיימת במחאה נגד פינוי משפחות תושבות המקום מבתיהן. בפנייה מובאות דוגמאות נוספות לאירועים שבהם משטרת ירושלים מחקה גרפיטי של הדגל, דרשה להסירו, החרימה דגלים וביצעה מאסרים של מניפי הדגל בהפגנות.


עו"ד רעות שאער טענה בפנייה כי המדיניות העקבית והבלתי מוכרזת של משטרת ירושלים שלא לאפשר את הצגת הדגל בתחומי העיר אינה חוקית, ומנוגדת לפסיקה בעניין הגבלת חופש הביטוי ולמדיניות האכיפה שנקבעה בהנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. עוד טענו כי אין זה מתפקידה של המשטרה לקיים צנזורה של ביטויים פוליטיים – גם אם הם שנויים במחלוקת, וכי מדובר בפגיעה בלתי מידתית בליבת חופש הביטוי.


בתשובת המשטרה נמסר כי היא פועלת על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא, ובוחנת בכל מקרה לגופו את פוטנציאל הסיכון הגלום בהנפת הדגל. נטען כי במקרים שתוארו בפנייתנו סברו גורמי הפיקוד כי יש חשש ממשי להפרת שלום הציבור ועל כן מנעו את הצגתו.
הנפת דגל פלסטין במסיבת סיום תיכון


ב-1.7.2021 פנינו למפקד תחנת מוריה ולראש אגף חקירות במשטרה, בדרישה לסגור תיקי חקירה שנפתחו לשלוש תלמידות תיכון מירושלים המזרחית, אחת מהן עדיין קטינה, שהניפו דגל פלסטין במופע הסיום של בית הספר שבו למדו. המופע התקיים באולם סגור בנוכחות הורים ותלמידים בלבד. השלוש נחקרו, צולמו, נלקחו מהן טביעות אצבעות והן שוחררו בערבות של 5,000 ₪.


בפנייה כתבה עו"ד טל חסין כי חקירתן של הנערות בחשד להפרת הסדר הציבורי בשל הנפת הדגל במסיבת סיום תיכון, מביאה לשיא אבסורד חדש את התנכלות המשטרה לחופש הביטוי של פלסטינים תושבי ישראל ולזכותם לזהות לאומית וקבוצתית, תוך שימוש לרעה בסמכויות המשטרה, שימוש פסול בכלי הפלילי והפעלת שיקול דעת בלתי סביר.


עו"ד חסין עמדה על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שעל פיהן הנפת דגל פלסטין אינה עבירה פלילית, ועל נוסחת האיזון שקבע בג"ץ פעם אחר פעם, ולפיה אפשר להגביל את חופש הביטוי רק כאשר מתקיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה ורצינית בסדר הציבורי או בשלום הציבור - מצב שכמובן לא התקיים בנסיבות אלה. דרשנו לסגור את תיקי החקירה נגד הנערות, ולמחוק ממאגרי המשטרה את הרישום המשטרתי ואת אמצעי הזיהוי שניטלו מהן.
פנייה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה


בשל ריבוי המקרים שבהם שוטרים אסרו על מפגינים/ות להניף דגלי פלסטין, החרימו את הדגלים לעתים אף עיכבו, עצרו וחקרו את מניפיהם, תוך פגיעה קשה בזכות לביטוי ולזהות, פנינו ב-22.8.2021 למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה. בפנייה ביקשה עו"ד טל חסין להתנות פתיחה בחקירה בשל הנפת דגל פלסטין באישור פרקליט המדינה. עוד ביקשנו שינחו את המשטרה שכל החרמת דגל, פריט לבוש או חפץ שהדגל מוטבע עליו, כמו גם האיסור על הנפתו, יותנו באישור קצין בכיר, בדרג מפקד מחוז לפחות. כתבנו שצעדים אלה נדרשים על מנת למנוע שימוש פסול בסמכויות משטרה ועל מנת להבנות את שיקול הדעת של השוטרים בשטח.
קישורים:
הפניות נכתבו בסיוע המתמחים שירה אייל ואייל לוריא פרדס, ועובד השטח מוהנד ענאתי ורכזת חופש הביטוי והמחאה סיון תהלComments


bottom of page