top of page

עיריית חיפה רוצה תיאטרון ערבי – בתנאי שלא יהווה "מטרד לציבור"


אילוסטרציה
© Aerogondo | Dreamstime.com

בדצמבר 2021 פירסם מינהל התרבות מכרז להקמת תיאטרון רפרטוארי היוצר בשפה הערבית. זהו אחד המכרזים החשובים ביותר בתחום התרבות הערבית בשנים האחרונות, והוא בעל משמעות רבה לשינוי פני סצינת התיאטרון בערבית.


למכרז יכלו לגשת רשויות מקומיות ועמותות, או בהצעה משותפת של רשות מקומית ועמותה. עיריית חיפה פירסמה קול קורא להגשת הצעות להשתתף איתה במכרז. אחד התנאים בקול הקורא קבע: "ההופעות לא תהיינה כאלו המהוות מטרד לציבור ו/או פוגעות ברגשותיו".


העירייה הגישה הצעה למכרז ביחד עם עמותת סרד. לפיכך פנינו ב-3.3.2022 היום למשרד התרבות והספורט, ודרשנו שוועדת המכרז לא תשקול את הצעתה של עיריית חיפה, אלא אם העירייה תודיע באופן ברור שהתנאי שנכלל בקול הקורא שפירסמה בטל ומבוטל וחסר כל תוקף. עוד ביקשנו שוועדת המכרז תדרוש התחייבות ברורה מכל רשות מקומית שהגישה הצעה למכרז, שתבטיח חופש ביטוי אמנותי מלא לתיאטרון הרפרטוארי שיוקם במקרה שאותה רשות תזכה במכרז.


בפנייה ציין עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי האיסור שקבעה עיריית חיפה על התיאטרון – אם יקום – להציג הצגות שיש בהן "מטרד לציבור או פגיעה ברגשותיו" הוא איסור עמום ולא ברור, שמוטל בחוסר סמכות מובהק, ופותח פתח למעורבות פוליטית פסולה בתכנים שיועלו במסגרת התיאטרון. עו"ד יקיר ציין כי בתי המשפט עמדו בשנים האחרונות על הסכנה לחופש הביטוי האמנותי של מוסדות תרבות עירוניים מצד ראשי ערים בפסקי דין בשלוש עתירות שהגשנו. עמדה דומה הביעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מינהלי), דינה זילבר, במכתבה אלינו מ-11.5.2017.


"המועצה לביקורת מחזות פסה מן העולם לפני עשרות שנים", נכתב בפנייה, "והעירייה לא נכנסה לנעליה ולא קנתה סמכות להכתיב לתיאטרון עירוני או לתיאטרון שנתמך על ידי העירייה אלו מופעים להימנע מלהעלות בין כתליו".
קישורים:
Comments


bottom of page