top of page

פגיעה באיכות השלטון ובמנהל תקין

מתוך: המתקפה על הדמוקרטיה בישראל: הכנסת 25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה, אפריל 2023.יוזמות החקיקה בחלק זה הן יוזמות שנועדו לשרת אינטרסים אישיים של פוליטיקאים. זו חקיקה פרסונלית לחלוטין, אך יש לה השלכות מסוכנות גם בטווח הארוך. מדובר בשינויים שפוגעים באיזון בין הרשויות ובדמוקרטיה, ושמנטרלים את החוק ואת מערכת המשפט מלהתערב בהחלטות של הרשות המבצעת – בדומה ליוזמות של "המהפכה המשפטית". בראש ובראשונה הם פוגמים במנהל התקין ובשלטון החוק, ופותחים בפתח לשחיתות.


"חוק דרעי 2": הצעת החוק מבקשת לקבוע שבית המשפט העליון לא יוכל להתערב במינוי שרים וסגני שרים ע"י הממשלה. מטרת החקיקה לעקוף את פסיקת בג"ץ, שקבע כי מינויו של דרעי בלתי ראוי וכי לא יוכל לכהן כשר בממשלה. איפה זה עומד: הצעת החוק עומדת לפני קריאה שנייה ושלישית במליאה. ח"כ דרעי ביקש לא לקדמה להצבעה בשלב זה.


נבצרות של ראש הממשלה: תיקון לחוק יסוד: הממשלה קובע שאפשר יהיה לקבוע נבצרות של ראש ממשלה רק בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית. מטרת ההצעה היא לחסום את האפשרות שבית המשפט העליון או היועצת המשפטית לממשלה יכריזו על נבצרותו של ראש הממשלה מטעמים משפטיים (ההליך הפלילי נגדו או הפרת הסכם ניגוד העניינים). איפה זה עומד: החוק עבר במליאה ביום 23.3.2023.


"חוק המתנות": הצעת החוק מבקשת לאפשר לפוליטיקאים לקבל מימון לייצוג משפטי ולטיפול רפואי, ופותחת פתח לשחיתות. איפה זה עומד: ההצעה נמצאת בהכנה לקריאה ראשונה.
bottom of page