top of page

פגיעה באיכות השלטון ובמנהל תקין

מתוך: המתקפה על הדמוקרטיה בישראל: הכנסת ה-25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה. עדכון אחרון: אוגוסט 2023.


יוזמות החקיקה בחלק זה הן יוזמות שנועדו לשרת אינטרסים אישיים של פוליטיקאים. זו חקיקה פרסונלית לחלוטין, אך יש לה השלכות מסוכנות גם בטווח הארוך. מדובר בשינויים שפוגעים באיזון בין הרשויות ובדמוקרטיה, ושמנטרלים את החוק ואת מערכת המשפט מלהתערב בהחלטות של הרשות המבצעת – בדומה ליוזמות של "המהפכה המשפטית". בראש ובראשונה הם פוגמים במנהל התקין ובשלטון החוק, ופותחים בפתח לשחיתות.


"חוק דרעי 2": הצעת החוק מבקשת לקבוע שבית המשפט העליון לא יוכל להתערב במינוי שרים וסגני שרים ע"י הממשלה. מטרת החקיקה לעקוף את פסיקת בג"ץ, שקבע כי מינויו של דרעי בלתי ראוי וכי לא יוכל לכהן כשר בממשלה.

איפה זה עומד: הצעת החוק עומדת לפני קריאה שנייה ושלישית במליאה. ח"כ דרעי ביקש לא לקדמה להצבעה בשלב זה.


נבצרות של ראש הממשלה: תיקון לחוק יסוד: הממשלה קובע שאפשר יהיה לקבוע נבצרות של ראש ממשלה רק בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית. מטרת ההצעה היא לחסום את האפשרות שבית המשפט העליון או היועצת המשפטית לממשלה יכריזו על נבצרותו של ראש הממשלה מטעמים משפטיים (ההליך הפלילי נגדו או הפרת הסכם ניגוד העניינים).

איפה זה עומד: החוק עבר במליאה ביום 23.3.2023. ב-3.8.2023 התקיים דיון בבג"ץ בעתירה שהוגשה נגד חוקתיות החוק.


"חוק המתנות": הצעת החוק מבקשת לאפשר לפוליטיקאים לקבל מימון לייצוג משפטי ולטיפול רפואי, ופותחת פתח לשחיתות.

איפה זה עומד: ההצעה נמצאת בהכנה לקריאה ראשונה.


ביטול עילת הסבירות: לביטול עילת הסבירות, שהיא חלק רשמי מ"הרפורמה המשפטית", עלולות להיות השלכות קשות במיוחד על אינטרסים ציבוריים חשובים כמו איכות הסביבה, תכנון ובנייה, איכות השלטון, טוהר השירות הציבורי ושלטון החוק עילת הסבירות היא לעיתים המחסום האחרון בפני שלטון שמפעיל את סמכויותיו בדורסנות, וביטולה יקנה לממשלה שיקול דעת מוחלט, יפטור אותה מביקורת שיפוטית ויוביל לפגיעה קשה בציבור.

איפה זה עומד: החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ב-24.7.2023.


"חוק טבריה": חקיקה שמאפשרת לראש ועדה קרואה להתמודד בבחירות לעיר שבה הוא מכהן. זוהי חקיקה פרסונלית שמטרתה לאפשר את התמודדותו של אדם ספציפי, המקורב לשר דרעי, בבחירות בטבריה, ולסייע לו. האיסור על ראש ועדה קרואה להתמודד בבחירות רשות המקומית נועד מלכתחילה למנוע יתרון בלתי הוגן מול המתמודדים האחרים, ולמנוע התערבות ישירה של השלטון המרכזי בבחירות בשלטון המקומי.

איפה זה עומד: החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ב-4.7.2023. ב-30.7.2023 נדונו בבג"ץ עתירות שהוגשו נגד החוק. בית המשפט קבע כי אפשר יהיה להחיל את החוק רק מהבחירות הבאות לרשויות המקומיות, בשל אופיו הפרסונלי.Комментарии


bottom of page