top of page

בג"ץ: לשר בן גביר אין סמכות להתערב בהתנהלות המשטרה בהפגנות


פרשי משטרה בהפגנה
מקור: "תיעוד מחאת ההייטק", ווטסאפ

היום (19.3.2023) פרסם בג"ץ את החלטתו בבקשה לצו ביניים שהגשנו יחד עם הוועד הציבורי נגד עינויים והתנועה לטוהר המידות בעתירתנו נגד הרחבת סמכויות השר לביטחון לאומי והפגיעה בעצמאות המשטרה. בג"ץ הבהיר כי "אין השר רשאי ליתן הנחיות מבצעיות בדבר הדרכים ליישום מדיניותו, אופן השימוש בכוח באירוע כזה או אחר, דרכי השימוש בכוח, האמצעים לפיזור הפגנות, התנאים הנוגעים לזמן, למקום ולאופן עריכת האירוע וכיו"ב. על מנת למנוע מחלוקות בעתיד, הרי שגם 'אזכור' של המדיניות במהלך אירוע מבצעי קונקרטי שעה שזה עודנו מתנהל, עלול להתפרש כהנחיה אופרטיבית. ובקיצור, מהאמור לעיל עולה כי על השר להימנע ממתן הוראות אופרטיביות למשטרה, בין במישרין ובין בעקיפין, והדברים נכונים במיוחד לגבי מחאות והפגנות כנגד השלטון" (ההדגשה הוספה).


בית המשפט הבהיר בצורה ברורה לשר בן גביר את גבולות התפקיד שלו: אין לשר סמכות להתערב בהתנהלות המשטרה בהפגנות. בית המשפט ציין כי גם השר עצמו, כפי שעולה מתגובתו לבית המשפט, מסכים כי בסמכותו להתוות למשטרה מדיניות והנחיות כלליות אך ש"שיקול הדעת על אופן הפעלת הכוח, מסור למפקדים בשטח", וחזקה עליו כי ינהג בהתאם.


אירועי הימים האחרונים מוכיחים כי יש למנוע מהשר להתערב בעבודת המשטרה בנושא רגיש כמו הפגנות, גם לא באמצעות קביעת מדיניות. אנו נמשיך ונעקוב אחר בן גביר והאופן שבו הוא נוהג ולא נהסס לחזור לבית המשפט בבקשה נוספת לצו ביניים אם נראה שהוא ממשיך לשמש כמפכ"ל-על במטרה לחסל את ההפגנות.


דיון בעתירה נגד התיקון לפקודת המשטרה נקבע ל-8.5.2023.


Comentários


bottom of page