top of page

פגיעה בזכויות אסירים

מתוך: ההפיכה המשטרית בצל המלחמה: המשך הפגיעה בדמוקרטיה ובזכויות האדם – מסמך מיוחד ליום זכויות האדם הבינלאומי 2023, 9.12.2023


מאז היבחרו ניסה השר בן גביר להתערב בעבודתו של שירות בתי הסוהר על מנת לקדם אג'נדה לאומנית של השפלה ונקמה בבתי הכלא. במסגרת ההפיכה המשטרית הוא ביקש להזרים שיקולים פוליטיים לתוך עבודתו של שב"ס, הר תוך התעלמות מעמדת הגורמים המקצועיים. עד לפני המלחמה הניסיונות שלו לפגוע באסירים נבלמו על ידי מערכת הביטחון. כעת, בחסות המלחמה וההלם הציבורי, השר מקדם שינויים מרחיקי לכת בבתי הסוהר. שינויים אלה מוגדרים כזמניים בשל מצב החירום, אך קיים חשש ממשי שיתקבעו לאורך זמן.


החמרת הצפיפות בבתי הכלא


מצוקת הכליאה הקשה בבתי הסוהר והמעצר בישראל היא בעיה מתמשכת שהגיעה למשבר חמור עוד לפני המלחמה, כאשר שב"ס חרג מתקן הכליאה בכמעט 2,000 איש. מאז תחילת המלחמה נעצרו עוד אלפי פלסטינים, ככל הנראה מרביתם שב"חים מהגדה. על רקע זה נחקקה ב-18.10.2023 הוראת שעה, שמאפשרת לשב"ס לחרוג מהסטנדרט לשטח מחיה מינימלי בתא (3 מ"ר לאסיר) וכן מהחובה להלין אסירים על מיטה. כך, החוק הסמיך את מנהלי בתי הסוהר להכניס עוד ועוד מיטות ומזרנים לתאים ולהחזיק את הכלואים בצפיפות לא אנושית בעת הכרזה על מצב חירום כליאתי.


הוראת השעה קובעת כי אמצעים אלו יינקטו ראשית נגד אסירים ביטחוניים, ויופעלו על אסירים פליליים רק כאשר הדבר מתחייב במישרין מהמצב הביטחוני. על פי נתונים שנמסרו לוועדה לביטחון לאומי, נכון לאמצע נובמבר הוחזקו 80% מהאסירים מהביטחוניים ו-20% מהאסירים הפליליים בשטח של פחות מ-3 מ"ר לאדם. בסך הכל הם מהווים 40% מכלל הכלואים – כ-8,000 איש.


עתירה בנושא שהגישו האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם והוועד נגד עינויים נדחתה ע"י בג"ץ. בעתירה נטען כי במקום לנקוט באמצעים קיצוניים, שמובילים לשלילת זכויות יסודיות והפשטת כלואים מאנושיותם, היה על המדינה לפעול להפחתת הצפיפות בבתי הכלא, ולאמץ אמצעים שננקטו בעבר והוכחו כאפקטיביים.


החמרה בתנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים


עם תחילת המלחמה פורסמה בתקשורת הודעה של נציבת בתי הסוהר והשר לביטחון לאומי, לפיה "כל בתי הסוהר ייכנסו למצב חירום". משמעות מצב החירום לא בוארה בפרסומי שירות בתי הסוהר או המשרד לביטחון לאומי, אולם הובהר כי תנועת האסירים הביטחוניים הוגבלה למינימום וכי הם סגורים בתאיהם.


ממידע שהתקבל במוקדי הארגונים העוסקים בהגנה על זכויות אסירים עולה כי מאז ההכרזה חלו שינויים דרסטיים במדיניות שב''ס כלפי הכלואים: זכויות יסוד דוגמת גישה למים וחשמל, גישה לטיפולים רפואיים והזכות להיוועצות עם עורכי דין הוגבלו או נשללו לחלוטין. עתירה שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים נדחתה לאחר שהמדינה הבהירה כי ההגבלות שהוטלו מבוססות על טעמים ביטחוניים, וטענה שזכויות היסוד נשמרות (גישה לטיפול רפואי וביקורי עורכי דין).


אסירים ביטחוניים בכל מתקני הכליאה מדווחים גם על התעללות ואלימות קשה מצד סוהרים. עוד יש לציין כי מאז פרוץ המלחמה מתו ארבעה אסירים ביטחוניים תושבי הגדה בבתי הכלא (נוסף על שני עצורים מעזה שמתו במתקן כליאה צבאי). נסיבות המוות עדיין לא ברורות, אולם מדובר במספר חסר תקדים בזמן קצר כל כך.


bottom of page