top of page

צמצום חופש הביטוי והמחאה

מתוך: המתקפה על הדמוקרטיה בישראל: הכנסת 25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה, אפריל 2023.הרס הדמוקרטיה עובר תמיד דרך צמצום חופש הביטוי של כל מי שעלול למתוח ביקורת על השלטון: התקשורת, אמנים ומוסדות תרבות, פעילים חברתיים וארגוני זכויות אדם. גם אם היוזמות לצמצום חופש הביטוי לא מתממשות בסופו של דבר, עצם ההצהרה על הכוונות לקדם אותן יוצר "אפקט מצנן" של הרתעה וצנזורה עצמית, ועושה דה-לגיטימציה לכל הגורמים המבקרים את השלטון.


תאגיד השידור הציבורי "כאן": עם תחילת כהונתו הניח שר התקשורת קרעי הצעת חוק שמטרתה לסגור את תאגיד השידור הציבורי. בהמשך החליטה הממשלה להקפיא את הצעת החוק, אך האיומים על התאגיד נמשכים. בין השאר הציע השר קרעי לסגור חלק מתחנות הרדיו של התאגיד, לפגוע בהכנסותיו מפרסומות ולהעביר לגופים מתחרים בחינם את התכניות שהתאגיד מפתח. יוזמות אלה טרם קודמו.


חופש הביטוי באמנות ובתרבות: בתחילת כהונתו הצהיר שר התרבות מיקי זוהר על כוונותיו לשלול מימון מיוצרים וממוסדות תרבות בשל יצירות "שיפגעו בשמה הטוב של מדינת ישראל". לפחות במקרה אחד הוא הורה לבחון את האפשרות לשלול רטרואקטיבית מימון של סרט (שעסק בכיבוש בחברון).


הנפת דגל פלסטין: מספר הצעות חוק המבקשות לאסור על הנפת דגל פלסטין (נושא הכלול גם בהסכמים הקואליציוניים) מקודמות ע"י חברי כנסת שונים. איפה זה עומד: הצעה אחת כבר הונחה על שולחן הכנסת לקריאה טרומית.


איסור פרסום הקלטה: תיקון לחוק הגנת הפרטיות, שהניח ח"כ בועז ביסמוט, מבקש לאסור על כלי התקשורת לפרסם הקלטה של אדם שנעשתה ללא ידיעתו – הצעה שפוגעת בחופש העיתונות ובחופש הביטוי. איפה זה עומד: ההצעה הונחה לקריאה טרומית.bottom of page