top of page

משטרה ואכיפת החוק

מתוך: המתקפה על הדמוקרטיה בישראל: הכנסת 25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה, אפריל 2023.קיומה של מערכת אכיפת חוק עצמאית ולא פוליטית היא תנאי הכרחי להבטחת דמוקרטיה ולהגנה על זכויות אדם ועל שוויון בפני החוק. מאז קמה הממשלה, היא קידמה שלל ניסיונות לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, ולפגיעה בעצמאות הגופים ובסמכויותיהם.


"חוק בן גביר": תיקון לפקודת המשטרה מעניק לשר לביטחון לאומי סמכויות לקבוע את מדיניות המשטרה ולהתערב, בין היתר, בענייני חקירות וחופש הביטוי והמחאה. התיקון לחוק מכניס שיקולים פוליטיים ומפלגתיים לתוך עבודת המשטרה ופוגע בעצמאותה. איפה זה עומד: התיקון, שהיה תנאי שהציג בן גביר להקמת הממשלה, עבר בקריאה שנייה ושלישית ב-28.12.2022. עתירה של האגודה לזכויות האזרח נגד התיקון תלויה ועומדת בבג"ץ.


הכפפת המפכ"ל לשר: הנוסח המקורי של הצעת "חוק בן גביר" כלל חלק נוסף, שמבקש להכפיף את המפכ"ל לשר. חלק זה פוצל מהחלק שכבר אושר והפך לחוק (הסעיף הקודם). זהו נדבך נוסף שמעמיק את הפוליטיזציה שכבר נעשתה בהקשר של סמכויות השר. ההצעה עלולה להוביל להטיה של התנהלות המשטרה לכיוון פוליטי, ובכלל זה: הפעלת יד קשה יותר כלפי מפגינים שמתנגדים לממשלה ולשר; צמצום האכיפה בעבירות שחיתות שלטונית; החמרת האכיפה כלפי אוכלוסיות מסוימות והקלה עם אחרות וכיו"ב. איפה זה עומד: ההצעה נדונה בוועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.


רפורמה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש): הצעת חוק של ח"כ משה סעדה מבקשת להוציא את מח"ש מפרקליטות המדינה, להכפיף אותה ישירות לשר המשפטים ולהקנות לה סמכות לחקור גם את אנשי הפרקליטות. ההצעה פוגעת בעצמאות מח"ש ומכניסה שיקולים פוליטיים לתוך הליכי החקירה. בנוסף, היא פוגעת באי התלות של התביעה הפלילית, ועלולה להרתיע פרקליטים מפני אכיפה של שחיתות שלטונית. איפה זה עומד: ההצעה עברה בקריאה טרומית ב- 22.2.2023.


"חוק המעקבים": הצעת החוק נועדה להסדיר את השימוש במערכת "עין הנץ", המשמשת את המשטרה לקריאת לוחיות זיהוי של רכבים ומאפשרת לה לעקוב אחר תנועתם של אזרחיות ואזרחים. הסדרת השימוש במערכת היא חשובה (ומקודמת בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח), אך הנוסח הנוכחי של הצעת החוק מעלה חשש ממשי מאופן השימוש והאגירה של המידע והפגיעה בפרטיות. איפה זה עומד: ההצעה עברה בקריאה ראשונה במליאה והיא צפויה להידון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.


המשמר הלאומי: פירוט בפרק הבא, העוסק בזכויות החברה הערבית.


bottom of page