top of page
אילוסטרציה - בית חולים

© Rafael Ben Ari | Dreamstime.com

האגודה לזכויות האזרח פועלת זה שנים ארוכות, יחד עם שותפים רבים לדרך, כדי לקדם את מימושה של הזכות לבריאות. פעילות זו נובעת מההבנה כי הזכות לבריאות היא זכות יסוד, שבלעדיה נשמטת הקרקע מתחת לזכויות אדם אחרות. אנו מאמינים כי העקרונות המנוסחים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי – צדק, שוויון ועזרה הדדית – הם עמודי התווך שעל מערכת הבריאות הישראלית להתקיים לאורם.

בישראל, תוחלת החיים הממוצעת, הגבוהה יחסית, ושירותי הבריאות המתקדמים מסתירים פערים עמוקים במצב הבריאות ובשירותי הבריאות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. האגודה לזכויות האזרח פועלת להבטחת שירותי בריאות נגישים ושוויוניים לכל אישה ואיש בישראל – עשירים ועניים, ערבים ויהודים, זקנים וצעירים, ותיקים ועולים, תושבי המרכז ותושבי הפריפריה. עוד פועלת האגודה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, וליצירת הפרדה ברורה בין מערכת הבריאות הציבורית לזו הפרטית.

בין הסוגיות שבהן אנו עוסקים בשנים האחרונות בתחום הבריאות: צמצום פערים בבריאות בין המרכז לפריפריה וקביעת קריטריונים שוויוניים של זמן, מרחק ואיכות לקבלת טיפול; קידום רפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי; הבטחת שירותי בריאות השן לילדים ולזקנים; מאבק בשר"פ (שירותי רפואה פרטיים בבתי החולים הציבוריים); תיירות מרפא

הזכות לבריאות

1
2
bottom of page