top of page
אילוסטרציה - בניין הכנסת

© Rafael Ben Ari | Dreamstime.com

בשנים האחרונות מתגברת בישראל מגמה מטרידה ביותר של שחיקת ערכי הדמוקרטיה ושל פגיעה בעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית. ההיבטים והגילויים של מגמה זו כוללים חוקים והצעות חוק הפוגעים בזכויות יסוד שבבסיס הדמוקרטיה, ובראש ובראשונה בחופש הביטוי והמחאה הפוליטית ובשוויון בפני החוק; פגיעה באפשרות לקיים פלורליזם ובלגיטימציה לקיומן של מגוון עמדות, מחשבות ודעות; התגברות של עריצות הרוב כלפי המיעוטים החברתיים, הפוליטיים והלאומיים, ופגיעה בזכויות המיעוטים הללו כולם; ניסיון לפגוע בפעילותם הלגיטימית והנחוצה של ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי ולעשות להם דה-לגיטימציה; וניסיון לפגוע באקדמיה חופשית ובמרחב אמנותי ותרבותי חופשי.

עם השבעתן של הכנסת ה-25 והממשלה ה-37, וההכרזה על "הרפורמה המשפטית", המתקפה על הדמוקרטיה בישראל עלתה מדרגה, והיא מאיימת לשנות את פניה של ישראל.  

האגודה לזכויות האזרח משקיעה מאמצים רבים כדי לבלום את היוזמות המאיימות לצמצם את המרחב הדמוקרטי בישראל. אנו פועלים באינטנסיביות בכנסת, באמצעות עבודת לובי, פרסום ניירות עמדה והערות על הצעות חוק והשתתפות בישיבות של ועדות הכנסת. אנו פונים למקבלי ההחלטות, יוזמים קמפיינים ברשתות החברתיות, מפרסמים מאמרים בתקשורת, ומעדכנים תכופות את רשימת היוזמות האנטי-דמוקרטיות העומדות על הפרק.

דמוקרטיה ושלטון החוק

הכל על חוק הלאום - באתר המשפטי של האגודה
הכל על חוק הלאום - באתר המשפטי של האגודה
הכל על חוק הלאום - באתר המשפטי של האגודה
bottom of page