top of page
אילוסטרציה - פלסטיני עובר ברחוב ושני חיילים בתצפית

CC BY 4.0: Sharon Azran, BTselem

חמישים השנים של כיבוש השטחים היו רצופות בהפרות גוברות והולכות של זכויות האדם של התושבים הפלסטינים. במציאות החיים תחת כיבוש, שום זכות אינה מובטחת: לא הזכות לחיים, לא הביטחון האישי – בביתו של אדם או מחוצה לו – לא חופש התנועה ולא הזכות לפרנסה, לא הזכות לקניין ולא הזכות לחינוך.

האגודה לזכויות האזרח פועלת מול רשויות הצבא, קובעי המדיניות ומערכת המשפט בניסיון לצמצם ככל האפשר את הפגיעות בזכויות האדם הנעשות על ידי ישראל בשטחים הכבושים. במישור הרחב יותר אנו פועלים למקד את תשומת הלב של הציבור ושל קובעי המדיניות בשינויים ארוכי הטווח שהתרחשו במהלך חמישים שנות הכיבוש, ואשר מכרסמים גם במעט שנותר מזכויותיהם של הפלסטינים. סוגיות עיקריות הן התפתחותן של שתי מערכות חוק שונות ונפרדות בשטחים הכבושים – אחת למתנחלים והשנייה לפלסטינים; שימוש כפול ומעורבב של סיפוח וכיבוש; והשפעת הכיבוש על הדמוקרטיה בישראל.

זכויות האדם בשטחים הכבושים

bottom of page