top of page

קצת ממה שהצלחנו לעשות ב-2022ינואר:


עצרנו את הדהרה של המדינה לעבר מעקבים דיגיטליים כאשר בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירה שהגשנו נגד מערכת המעקב "עין הנץ"


הוסרה מודעת דרושים מפלה שקבעה תנאי סף של שירות צבאי למשרה של נהגים


מונו נציגים ערבים לוועדת השמות הממשלתית, הקובעת את שמותיהם של יישובים ואתרים היסטוריים


פברואר:


מונו נציגה מהחברה הערבית ונציגה מהעדה האתיופית לוועדה הציבורית בנושא הזכאות לדיור הציבורימרץ:


מונתה חברה ערבייה למועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים


אפריל:


מאי:השירותים של שירות התעסוקה הונגשו לערבית


מהגרת עבודה שרשות האוכלוסין וההגירה פגעה בזכותה לפרטיות קיבלה פיצויים


יוני:


השתלמויות שלנו בנושא חינוך נגד גזענות וחינוך לאזרחות פעילה הוכנסו למאגר התוכניות של משרד החינוך


יולי:


לקחנו חלק פעיל והשפענו על המלצותיה של ועדת משרד החינוך בנושא חינוך נגד גזענות


הצלחנו לבלום תוכנית מתאר שתגרום לפינוי של אלפי תושבות ותושבים בכפר לא מוכר בנגב


אוגוסט:


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התחייבה לפרסם מידע על ישראלים.ות לפי מוצא בדור השלישי


אוקטובר:


בית המשפט הורה למשטרה לפרסם את נהליה בעניין השימוש במכת"זית (מכונית התזה), אלות ורימוני הלם – ללא השמטות וללא מחיקות


נובמבר:


בעקבות פסק דין תקדימי בעתירתנו רשות החשמל שינתה את נהליה, ו-380 אלף משקי בית יהיו מוגנים מניתוקי חשמל


דצמבר:


פרסמנו כרזות ענק בירושלים ובתל אביב בקריאה להגנה על זכויות האדם ועל הדמוקרטיהbottom of page