top of page

התדיינויות האגודה – הליכים תלויים ועומדים

בג"ץ 6866/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הביטחון עתירה לפתיחת גשר הולכי הרגל במחסום מכבים 24 שעות ביממה

עת"ם (י-ם) 29478-09-22 דראויש נ' שר הבינוי והשיכון עתירה בעניין זכאות לסיוע בדיור לחסרות מעמד נפגעות אלימות

עת"ם (מרכז) 13586-09-22 הגוס נ' שרת הפנים עתירה נגד מגבלות תעסוקה גיאוגרפיות למבקשי מקלט

בג"ץ 6019/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל עתירה נגד הלנת עצורים בתחנות משטרה

עפמ"ק (י-ם) 10215-09-22 כ"ו נ' מדינת ישראל ערעור על הכרעת דין בתביעת קנס נגד מפגינה בגין הנחת מיצג על הארץ

עת"ם (י-ם) 28826-08-22 איחוד הורי תלמידי בתי הספר של מזרח ירושלים נ' ראש עיריית ירושלים עתירה לתיקון ליקויי בטיחות בדרכים ליד בתי הספר במזרח ירושלים

בג"ץ 5312/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שירות הביטחון הכללי עתירה לאסור על השב"כ לשלוח מסרוני הרתעה

ערר (חיפה) 3294-22 מרדאוי נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר לחייב הסדרת מעמד של בן זוג מצרי ללא דרכון

בג"ץ 5012/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים עתירה לחייב את הסיוע המשפטי לייצג תושבים זרים

עת"ם (חסוי) פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה עתירה לרישום ילדה לזוג הורות על פי תעודת לידה שהונפקה בחו"ל

עת"ם (י-ם) 27461-06-22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות האוכלוסין וההגירה עתירה לאפשר הגשת בקשות לאיחוד משפחות ולקביעת תורים בדרכים שונות ולא רק באופן מקוון

ת"א (חיפה) 10101-06-22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אוניברסיטת חיפה תביעה להכריז כי התניית מלגה של האוניברסיטה בבחינת בגרות בתנ"ך מפלה ואינה חוקית

בג"ץ 3659/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש שירות הביטחון הכללי עתירה לבג"ץ לביטול סעיף 11 לחוק השב"כ (מאגר הנתונים של השב"כ)

עת"ם (ב"ש) 37022-05-22 אבו עסב נ' רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים עתירה לשינוי רישום מען של תושבי כפרים בדואים לא מוכרים

בג"ץ 2741/22 אבו טאלב נ' הכנסת עתירה לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

בג"ץ 7566/21 אלחוסיני נ' ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות עתירה בדרישה להקים תחנות טיפות חלב בשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לגדר ההפרדה

עתירה נגד הסמכת השב"כ לבצע תפקידים נוספים

ת"א (שלום נצרת) 30165-11-20 תיירות ניר דוד גן השלושה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' וקנין

תביעת זכויות יוצרים (SLAPP) נגד מוביל מחאת משחררים את האסי

ת"א (שלום נצרת) 23321-05-21 קיבוץ ניר דוד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' וקנין

תביעת דיבה (SLAPP) נגד מוביל מחאת משחררים את האסי

עתירה בעניין הנגשה לערבית של שירותי שירות התעסוקה

עתירה נגד שימוש בטכנולוגיית עין הנץ

עת"ם (י-ם) 31978-01-21 היא"ס ישראל נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

עתירה נגד סירוב לבחון בקשות הומניטריות של מבקשי מקלט ומי שאין להם מסמכי נסיעה

בג"ץ 6942/19 צ'באנו נ' שר הפנים

עתירה נגד הסדר ניכוי כספי הפיקדון של מהגרי עבודה

Comments


bottom of page