top of page

קצת ממה שהשגנו בשנה החולפת


השנה, זכויות האדם בראש! שנה טובה וחג שמח

כמה דברים שהספקנו להשיג מאז ראש השנה שעבר:

אוקטובר 2021:

נבלמה היוזמה הלא דמוקרטית לערב את שב"כ בטיפול בפשיעה בחברה הערבית

פקודות שירות בתי הסוהר הנוגעות לזכויותיהם ולחובותיהם של אסירים יתורגמו לערבית

חברות הדיור הציבורי יקבלו מפונים לסיוע בדיור מסמכים גם בערבית, ולא ידרשו מהפונים לתרגמם על חשבונם

גודרו בריכות חמצון ליד דימונה, שסיכנו את ילדי הסביבה

דצמבר 2021:

בית המשפט המחוזי אסר על עיריית ירושלים לקנוס מפגינות.ים על תליית שלטים במהלך ההפגנה

בית המשפט הגביל את סמכות השוטרים לדרוש תעודת זהות

ינואר 2022:

עצרנו את הדהרה של המדינה לעבר מעקבים דיגיטליים כאשר בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירה שהגשנו נגד מערכת המעקב "עין הנץ"

הוסרה מודעת דרושים מפלה שקבעה תנאי סף של שירות צבאי למשרה של נהגים

חיזקנו את הזכות לקיום בכבוד כאשר עתירה שלנו הובילה לפסק דין תקדימי שאוסר על ניתוקי חשמל

מונו נציגים ערבים לוועדת השמות הממשלתית, הקובעת את שמותיהם של יישובים ואתרים היסטוריים

פברואר 2022:

מונו נציגה מהחברה הערבית ונציגה מהעדה האתיופית לוועדה הציבורית בנושא הזכאות לדיור ציבורי

המשטרה הוציאה הנחיה להימנע מחניקת ברך על צוואר

מרץ 2022:

מונתה חברה ערבייה למועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אפריל 2022:

תרמנו לרפורמה בנושא ריבית הפיגורים על חובות

מאי 2022:

חברת בנייה שהפלתה לקוחות ערבים חויבה לשלם קנס

השירותים של שירות התעסוקה הונגשו לערבית

מהגרת עבודה שרשות האוכלוסין וההגירה פגעה בזכותה לפרטיות קיבלה פיצויים

יוני 2022:

השתלמויות שלנו בנושא חינוך נגד גזענות וחינוך לאזרחות פעילה הוכנסו למאגר התוכניות של משרד החינוך

יולי 2022:

לקחנו חלק פעיל והשפענו על המלצותיה של ועדת משרד החינוך בנושא חינוך נגד גזענות

הצלחנו לבלום תוכנית מתאר שתגרום לפינוי של אלפי תושבות ותושבים בכפר לא מוכר בנגב

אוגוסט 2022:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התחייבה לפרסם מידע על ישראלים.ות לפי מוצא בדור השלישי

ספטמבר 2022:

משרד התחבורה ועיריית תל אביב-יפו חתמו על הסכם עקרונות לשלב א' של פינוי התחנה המרכזית"אמרתי לעצמי, אם אני אחטוף מכות, אני אחטוף מכות": קראו את הריאיון המרתק שערכה שני ליטמן מ"הארץ" עם מנכלית האגודה לזכויות האזרח, נועה סתת


bottom of page