top of page
Arab-minority-by-Yotam-Ronen-Activestill

צילום: יותם רונן, אקטיבסטילס

אזרחי ישראל הערבים מופלים כמעט בכל תחומי החיים – בתעסוקה, בהקצאת משאבים ממשלתיים לחינוך, ובתחום הדיור, הקרקע והתכנון – והם מודרים ממרבית מוקדי קבלת ההחלטות. בשנים האחרונות מתגברות גם עמדות ופרקטיקות גזעניות כלפי הציבור הערבי.

האגודה לזכויות האזרח נאבקת להגנה על זכויות הערבים בישראל – הן כאזרחים והן כבני ובנות מיעוט מולדת – לשוויון ולכבוד, ולשמירה על המאפיינים הלאומיים והתרבותיים שלהם. בין היתר אנו פועלים נגד חקיקה המבקשת לפגוע בזכויות האזרחים הערבים; נגד התבטאויות גזעניות של נבחרי ציבור; נגד אפליית ערבים בדיור; ולקידום זכויותיהם של האזרחים הערבים הבדווים בנגב. אנו פועלים לקדם את זכותם של האזרחים הערבים לקבל שירותים שונים בשפתם, ולהנכחת השפה הערבית במרחב הציבורי.

זכויות החברה הערבית

לחצו כאן
bottom of page