top of page
Arab-minority-by-Yotam-Ronen-Activestill

צילום: יותם רונן, אקטיבסטילס

אזרחי ישראל הערבים מופלים כמעט בכל תחומי החיים – בתעסוקה, בהקצאת משאבים ממשלתיים לחינוך, ובתחום הדיור, הקרקע והתכנון – והם מודרים ממרבית מוקדי קבלת ההחלטות. בשנים האחרונות מתגברות גם עמדות ופרקטיקות גזעניות כלפי הציבור הערבי.

האגודה לזכויות האזרח נאבקת להגנה על זכויות הערבים בישראל – הן כאזרחים והן כבני ובנות מיעוט מולדת – לשוויון ולכבוד, ולשמירה על המאפיינים הלאומיים והתרבותיים שלהם. בין היתר אנו פועלים נגד חקיקה המבקשת לפגוע בזכויות האזרחים הערבים; נגד התבטאויות גזעניות של נבחרי ציבור; נגד אפליית ערבים בדיור; ולקידום זכויותיהם של האזרחים הערבים הבדווים בנגב. אנו פועלים לקדם את זכותם של האזרחים הערבים לקבל שירותים שונים בשפתם, ולהנכחת השפה הערבית במרחב הציבורי.

זכויות החברה הערבית

bottom of page