top of page
Dreamstime-131945911-Chernetskaya- Dream

© Chernetskaya, Dreamstime.com

לטכנולוגיה הדיגיטלית יש השפעה רבה – לטוב ולרע – על זכויות האדם, ובראשן על הזכות לפרטיות. פיתוחים טכנולוגיים מאפשרים בין השאר מעקב, איסוף מידע, אגירתו ושליפתו לצרכים שונים, בהיקפים ובאופנים חסרי תקדים. לעתים קרובות טכנולוגיות אלה נכנסות לשימוש נרחב על ידי הרשויות בהיעדר שקיפות, דיון ציבורי והסדרה בחקיקה.

האגודה לזכויות האזרח פועלת להסדרת השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות באופן שיבטיח הגנה נאותה על הזכות לפרטיות. בין הנושאים שבהם אנחנו עוסקים: פרטיות ברשת; מצלמות אבטחה; זיהוי פנים; מאגרי מידע; אכיפת חוק, איסוף נתוני תקשורת ונתוני תוכן מהרשת לצורכי חקירה משטרתית; חיפוש בטלפון החכם; מעקבי שב"כ במסגרת המאבק בקורונה.

הזכות לפרטיות

לחצו כאן
לחצו כאן
1
2
bottom of page