top of page
אילוסטרציה

© Inna Blanco | Dreamstime.com

האגודה לזכויות האזרח נאבקת להבטיח שהמדינה תקיים את חובתה לפרוס מתחת לרגלי תושביה רשת ביטחון סוציאלי, כך שמי שאינו יכול לקיים את עצמו יזכה בתמיכה הנדרשת ויוכל לחיות בכבוד. בין היתר אנו דורשים מהמדינה להגדיר במדויק את תוכנה של הזכות לקיום בכבוד ולכמתה, ולגזור ממנה את גובהן של קצבאות הקיום, שכיום רחוקות מלאפשר קיום בכבוד. עוד אנו פועלים לקדם שינויים במערך גביית החובות, כך שיישמרו זכויותיהם של אנשים החיים בעוני שנקלעו לחובות, ולהבטחת זכויותיהם של אנשים החיים בעוני לשירותים בסיסיים של חשמל ומים.

הזכות לקיום בכבוד

1
2
bottom of page