top of page
אילוסטרציה - ילדים בדרך לבית הספר

© Dnaveh | Dreamstime.com

בעשורים האחרונים בולטת נסיגה עמוקה ומתמשכת של מדינת ישראל מחובתה להבטיח שוויון הזדמנויות בחינוך. החוק אמנם מחייב את כל הילדים מגיל 5 עד 18 לבקר בבית-ספר, ומבטיח חינוך על חשבון המדינה; אולם במימוש הזכות בולט אי השוויון בין תלמידים ממגזרים שונים.

האגודה לזכויות האזרח פועלת לקדם את זכויותיהם של התלמידים לכבוד, לשוויון ולשוויון הזדמנויות בחינוך, ולצמצום הסגרגציה בחינוך והפערים בין תלמידים מאוכלוסיות חזקות ומוחלשות. בין היתר אנו פועלים נגד התשלומים המופקעים הנגבים מהורים והמיונים בקבלה לבתי ספר – תופעות החוסמות את דרכם של ילדים מאוכלוסיות לא מבוססות לחינוך איכותי, ולקידום זכותם של תלמידים ערבים לקבל חינוך בשפתם.  

הזכות לחינוך

1
2
bottom of page