top of page
אילוסטרציה - בניין מגורים

© Fotokon | Dreamstime.com

בישראל, זכותם של כל אישה ואיש זכות לקורת גג ולתנאי מחיה נאותים אינה מובטחת. האגודה לזכויות האזרח פועלת לוודא שהמדינה תמלא את חובתה, ותבטיח שלכל אדם תהיה נגישות לדיור בר השגה – דיור שאפשר לעמוד בעלותו בלי לפגוע בצרכים חיוניים אחרים.

האגודה לזכויות האזרח פועלת לקידום דיור ציבורי, דיור בר השגה ופתרונות דיור מגוונים בפריסה ארצית שתאפשר תמהיל של אוכלוסיות ומענה לציבור בכללותו. עוד פועלת האגודה נגד תופעות של אפליה וסגרגציה בדיור, ולהגנה על זכויותיהם של תושבים ותיקים במתחמים של התחדשות עירונית.

הזכות לדיור

1
2
bottom of page